« Årsmøte protokoll | Main | Redusert bussforbindelse i sommer »
søndag
jul292018

Årsmøte og kurvfest

Kjære medlem

Vi minner om årsmøtet i Ustaosets Vel lørdag 04.08. kl. 16.00 på Grendehuset. Etter de vanlige årsmøtesakene vil ordfører Petter Rukke gi en orientering om satsingen på hytteturisme i Hol Kommune.

Vi håper å se deg/dere der. 

Etter årsmøtet blir det kurvfest med anledning til å grille . Hvis dårlig vær, så har vi et innendørs alternativ.

Se agenda for årsmøtet i Påskesirkulæret.

Hjertelig velkommen !

Vennlig hilsen

Nina Broch Mathisen

Styreleder

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.