« Buss til Lægreid i påsken | Main | Ustaoset løypeområde – skiløyper Ustaosets Vel »
søndag
mar182018

Status RV7

Rv 7 ble av regjeringen i fjor valgt til hovedveg for persontrafikk og reiseliv. Rv 52 Hemsedal ble hovedveg for tungtrafikk. De som jobber med Rv 7 går nå inn for korte tunneler og dropper den lange.

I pressemeldingen fra 13. november 2017 heter det:

IS Rv7, Hardangerviddatunnelene AS og Aksjonsgruppa for Hardangerviddatunnelen har felles mål om å vidareutvikle Rv7 som hovudvegsamband mellom aust og vest.

Stortinget gjorde våren 2017 vedtak om at det skal vera ei funksjonsdeling mellom to vegar, Rv52 og Rv7. Dette er nyskapande i norsk samanheng. Rv7 skal vera hovudvegsamband mellom aust og vest, for reiseliv og persontrafikk.

IS Rv7, Hardangerviddatunnelene AS og Aksjonsgruppa for Hardangerviddatunnelen vil arbeide for utvikling av Rv7 som hovudvegsamband mellom aust og vest, for reiseliv og persontrafikk. I denne samanheng vil partane arbeide for realisering av konsept K2 korte tunnelar, over Hardangervidda, med oppstart 2020-2021. 

 

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.