« Løypekart – årets julegave! | Main | Sommer på Ustaoset! »
lørdag
jul152017

Årsmøte med påfølgende kurvfest på brygga

Årsmøte avholdes på Ustaoset Grendehus lørdag 5 august kl 1600. Innkalling med årsberetning og regnskap finner du i Påskesirkulæret

Etter årsmøtet inviterer styret til fest på brygga. Ta med mat og drikke og godt humør så ordner vi med benkebord og fyr på grillen. For nærmere informasjon og påmelding, ta kontakt med festkomiteen v/ Thor Ivar Hallingstad på Bua. 

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.