« Årsmøte med påfølgende kurvfest på brygga | Main | God Påske! »
torsdag
jun152017

Sommer på Ustaoset!

Ustevatn er fylt, gresset er grønt og alle de fine sommerblomstene har begynt å komme. Terrenget rundt Ustaoset ligger bare å venter på glade vandrere  av alle slag.

Vi minner om at det er generalforsamling i Ustaoset Avløp AS lørdag 17 juni kl 1400. Ustaoset Rensedistrikt er nå ferdig utbygd og alle avløpsledningene er overført til Hol Kommune for videre drift og vedlikehold. Vi regner med at alle forhold er gjort opp og at selskapet kan avvikles i løpet av 2018. Innkalling til generalforsamlingen kan du se her

Ustaosvegane blir nå gruset og saltet slik at de er klare til sommerferien. Brevet som ble sendt alle brukerne i mai kan du lese her

Ny Handlingsplan for stier og løyper er nå til behandling i Hol Kommune. Ustaoset Vel sendte høringsuttalelse til denne i mai som du kan lese her

Årsmøtet i Ustaoset Vel vil bli avholdt lørdag 5 august på Grendehuset. Innkallingen finner dere i påskesirkulæret.

God Sommer!

Vi ønsker alle medlemmer og venner av Ustaoset en riktig God Sommer!

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.