« God Påske! | Main | Hjertestarter i postrommet på Bua »
mandag
feb272017

Løypenettet på Ustaoset

Info og svar på spørsmål vi ofte får:

Ustaoset løypeområde

Vi har flotte oppkjørte skiløyper på Ustaoset. Ustaoset Vel kjører opp løyper på Ustaoset hele sesongen. Ustaoset Løypeområde er et av ni løypeområder i Hol Kommune. Det er løypeområdene som merker og preparerer løypene slik at du får gode turopplevelser.

Vårt ansvarsområde strekker seg fra Ustaoset til Prestholt, Raggemyra, Åkerstølen, Uggen, Verpestølen, Steinkulp, Tuva, Ustetind, Rennedalen og Kulthaug og består av totalt 80 km med løyper.

Når kjøres løypene ?

Løypene kjøres fra nov og ut april hvis forholdene tillater det. Løypene til Tuva og Ustetind kjøres fra uken før vinterferien. Dette er regulert i avtale med Hol Kommune som igjen har gjort avtaler med grunneierne. Vi kjører i helgene og hver dag i juleferien, vinterferien og påske.

Hvorfor er det noen løyper som ikke har vært kjørt i vinter ?

Snømangel har gjort at vi ikke har kunnet kjøre enkelte strekninger grunnet stein, kvister og trær i løypene. Vi har ryddet og tilkjørt snø for å få et best mulig tilbud. 

Kan vi kjøre tråkkemaskinen hvor som helst ?

Nei, det er etter avtale med Hol kommune og grunneierne. Vi har fri ferdsel for folk, men ikke for tråkkemaskin.

Legreid - Tuva kjøres i vinterferien

I samarbeid med Haugastøl har vi utvidet løypetilbudet i vinterferien med å kjøre fra Legreid til Tuva. Dette for å gi et enda bedre tilbud.

Hvorfor kjører vi ikke tråkkemaskinen på isen ?

Da får vi ikke forsikret tråkkemaskinen. På isen lager vi spor med snøscooteren.

Medlemskap eller frivillig løypeavgift

Ustaoset Løypeområde er innlemmet i Foreningen til Ustaosets Vel som eier og disponerer egen løypemaskin stasjonert på Ustaoset, pluss en snøscooter for kjøring på isen.To tredjedeler av medlemskontingenten i vellet går til løypene. I tillegg er vi avhengig av bidrag fra brukere, næringsliv, fastboende og Hol Kommune.

Vi håper at du som skiløper forstår at det koster å ha et så bra løypenett så høyt til fjells og håper at du vil være medlem eller bidra med frivillig løypeavgift. 

Vårt vippsnummer for bidrag til løypene er 76164. Du kan også overføre beløp til 2333.08.24328.

Innmelding kan skje via www.ustaosetsvel.no eller post@ustaosetsvel.no, eller ta direkte kontakt på 32 08 83 70. Snakk med venner og bekjente om dette, og følg oss gjerne på Facebook for daglige løypemeldinger fra «Løypegutten».

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.