« Ustaoset løypeområde – skiløyper Ustaosets Vel | Main | Løypekart – årets julegave! »
søndag
nov262017

Nei til kutt i løypebidrag!

Formannskapet i Hol kommune har foreslått å redusere bidraget til løypekjøring med 1 million kroner – fra 5 til 4 millioner. Saken skal til behandling 29. november. Ustaosets Vel har skrevet følgende uttalelse til kommunestyret og oppfordrer alle medlemmer som har påvirkningsmulighet til å bidra:

 

Til kommunestyret og gruppeledere i Hol Kommune

Vedr Handlingsprogram 2018-2021 med økonomiplan og årsbudsjett for 2018

Ustaosets Vel viser til Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett som ble behandlet i formannskapet 09.11.2017.

Det er laget tydelige strategier i Handlingsplanen ;

«Legge til rette for at stier og løyper skal ha høy kvalitet, fordi produktet er sentralt i kommunens attraksjon som reiselivsdestinasjon og bokommune.

 Arbeide for å øke økonomiske bidrag til investering og drift av stier og løyper.»

 

Samsvar mellom målsettinger og budsjett til gjennomføring

Sti – og løypeplanen som ble vedtatt i kommunestyret 27.09. 2017 har som målsetting at

  • Hol kommune skal være en av landets beste hyttekommuner
  • Legge til rette for at stier og løyper skal ha høy kvalitet
  • Arbeide for å øke økonomiske bidrag til stier og løyper

Ustaosets Vel er derfor svært overasket over at Formannskapet vedtok å innstille på en reduksjon i løypebidraget på 1 mill. kr. fra 5 mill. kr til 4 mill. kr. Det er en reduksjon på 20 %.

Ut fra målsettinger og strategier i handlingsplaner og løypeplaner hadde Ustaosets Vel forventet en økning, og ikke en nedgang i budsjettene.   Det er ikke samsvar mellom målsettinger og budsjett.

 

Forutsigbarhet

 Ustaosets Vel har investert i kostbart utstyr som tråkkemaskin etc., Vi står foran store investeringer som bl.a. ny garasje til tråkkemaskinen. Vi er som mange andre organisasjoner avhengig av forutsigbarhet. Vi kan ikke foreta investeringer i utstyr for å tråkke skiløyper uten at vi har en viss trygghet for fremtidige inntekter. Ustaosets Vel har 820 medlemmer som bidrar med stort løypebidrag, men vi er helt avhengig av offentlig støtte i tillegg. I dag dekker bidraget fra Hol kommune ca 50 % av våre utgifter til stier og løyper.

Vi registrerer at vedtaket om at 40 % av eiendomsskatten skulle gå til stier- og løyper er foreslått tatt vekk. Dette prinsippet ga oss nødvendig og god forutsigbarhet.

 

Vekst i antall hytter og leiligheter krever vekst i infrastruktur

Det har vært en betydelig vekst i antall hytter og leiligheter i Hol kommune og veksten vil antagelig fortsette. Det må da utvikles infrastruktur, stier - og løyper i takt med veksten i antall brukere.

 

Ustaosets Vel ber om at kommunestyret styrker satsingen på stier- og løyper og vedtar et budsjett i tråd med målsettingene.

 

Mvh

Nina Broch Mathisen

Ustaosets vel - Styreleder

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.