« Løypenettet på Ustaoset | Main | Husk årsmøte lørdag 13 august »
søndag
aug212016

Hjertestarter i postrommet på Bua

Hjertestarteren befinner seg i postrommet  på Joker butikken (Bua). Trenger du hjelp til å få tilkjørt hjertestarteren? Ring:32 09 31 11 (Inger-Brit Vindegg) eller 95 87 38 38 (Jan Olav Vindegg)

 

Slik bruker du hjertestarteren

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.